گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
 
 
 
 
 

مديريت بازرگاني

هدف از اين رشته عبارت است از : آشنايي دقيق با وظايف اساسي سازمانهاي بازرگاني- افزايش مهارت و توانايي دانشجويان در شناخت مسائل مبتني به مديريت ، جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به هر يک از اين مسائل ، ارزيابي راه حلهاي مختلف در مورد هر مسأله و تصميم گيري و اجراي تصميمات متخذه،افزايش مهارت و توانايي دانشجويان در شناخت شرايط و اوضاع و احوال متغير اجتماعي ، اقتصادي ، تکنولوژيکي و سياسي و تطبيق برنامه هاي سازمان با شرايط جديد -ايجاد زمينه لازم و تشويق دانشجويان به خودآموزي و رشد فردي و حرفه اي نقش و توانايي : فارغ التحصيلان اين رشته با اطلاعات وسيعي که در زمينه هاي مختلف بازارگاني و بازاريابي ، روابط انساني و امور مالي و اقتصادي پيدا مي کنند ، به خوبي مي توانند در سطح مديران اجرايي در سازمانهاي بازرگاني ، صنعتي و دولتي به کار اشتغال ورزند و يا در سمت مشاور مديريت انجام وظيفه نمايند . انتظار مي رود اين فارغ التحصيلان پس از کسب تجربيات کافي بتوانند مسئوليتهاي بيشتري را در سطوح بالاي سازمان عهده دار شوند . علاوه بر اين ، فارغ التحصيلان اين دوره مي توانند در کارهاي پژوهشي و تحقيقاتي که امروز در موسسات بزرگ اهميت زيادي برخوردار است ، مشغول بکار شوند .

طول دوره تحصیل

گذراندن کلیه دروس کارشناسی مديريت بازرگاني در 7 نيمسال برنامه ریزی شده است و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است. دروس آن به صورت واحدی ارائه میشود و دانشجویان اين دوره پس از اتمام دروس دوره عمومی و دروس پایه و اصلی از موفقیت در این دروس وارد یکی از شاخص و یا گرایش میگردد و پس از گذراندن دروس فارغ التحصیلی دوره کارشناسی شناخته میشود.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی مديريت بازرگاني 134 واحد بشرح زیر است:
1-3- دروس عمومی 21 واحد
2-3- دروس پایه واصلی
71  واحد
3-3- دروس اختصاصي 36 واحد
 

 

 

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

کارشناسي پيوسته:

برنامه آموزشي دوره كارشناسی مدیریت بازرگانی

                                 موسسه آموزش عالي غیر دولتی- غیر انتفاعی حكمت رضوي

 

 الف : دروس عمومي

تعداد

واحد

نظري و عملي

پيشنياز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

معارف اسلامي (1)

معارف اسلامی (2)

اخلاق و تربیت اسلامی

انقلاب اسلامی

تاریخ اسلام

متون اسلامی

فارسی عمومی

زبان عمومی

تربیت بدنی (1)

تربیت بدنی (2)

جمعیت و تنظیم خانواده

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

نظري

نظري

نظري

نظري

عملي

نظری

نظری

نظری

عملی

عملی

نظری

 

 

       1

 

 

 

 

 

 

 

        9

ب: دروس پايه و اصلی

    12        

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

روانشناسی کار

 اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

 اصول حسابداری (1)

 اصول حسابداری(2)

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1)

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

روش تحقیق در مدیریت

حقوق اساسی

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت مالی (1)

تحقیق در عملیات (1)

تحقیق در عملیات (2)

مدیریت تولید

حسابداری صنعتی (1)

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

بازاریابی و مدیریت بازار

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری و عملی

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

 

 

 

 

13

 

15

 

17

 

19

17و14

 

19

 

 

25

26

27

16و14

18 و 17

30

30

16

26

14و26

 

د: دروس تخصصی

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

مدیریت استراتژیک

حقوق بازرگانی

حسابرسی (1)

سازمان های پولی و مالی بین المللی

بازرگانی بین المللی

زبان تخصصی 1 و 2

زبان تخصصی 3 و 4

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

مدیریت مالی (2)

بازاریابی بین المللی

پول و ارز بانکداری

سیاست پولی و مالی

سیستم های خرید، انبارداری و توزیع

3

3

3

3

3

2

2

3

3

2

3

3

3

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

 

35

16

 

14

زبان عمومی

41

34

29

40

14

39

32

ه: دروس اختیاری

49

50

51

52

53

54

حقوق بازرگانی بین المللی

تحقیقات بازاریابی

روابط صنعتی

سمینار در مسائل مالی

سمینار در مسائل بازار یابی

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

3

2

3

2

2

3

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

 

 

 

 

37و34

45و34

27

44

45

31و20

 

 

 

 

 عمومي :  21          پايه و اصلی :    71           تخصصي :  36               جمع واحد :134

 

 

کارشناسي ناپيوسته:

 طول دوره تحصیل

گذراندن کلیه دروس کارشناسی ناپيوسته مديريت بازرگاني در 4 نيمسال برنامه ریزی شده است و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است. دروس آن به صورت واحدی ارائه میشود و دانشجویان اين دوره پس از اتمام دروس دوره عمومی و دروس پایه و اصلی از موفقیت در این دروس وارد یکی از شاخص و یا گرایش میگردد و پس از گذراندن دروس فارغ التحصیلی دوره کارشناسی شناخته میشود.

 تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ناپيوسته مديريت بازرگاني 67 واحد بشرح زیر است:
1-3-دروس عمومی 9 واحد
2-3-دروس پایه واصلی 29 واحد
3-3- دروس اختصاص 22 واحد
4-3-  دروس انتخابی 10 واحد

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

 

برنامه آموزشي دوره كارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

                    موسسه آموزش عالي غیردولتی- غیر انتفاعی حكمت رضوي

 

 الف : دروس عمومي

تعداد

واحد

نظري و عملي

پيشنياز

 1

2

3

4

5

معارف اسلامي (2)

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

تاریخ اسلام

متون اسلامی

تربيت بدني (2)

 

2

2

2

2

1

 

نظري

نظري

نظري

نظري

عملي

 

 

 

ب: دروس پايه

6

7

8

9

10

11

12

اقتصاد کلان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

حقوق اساسی

روش تحقیق در مدیریت

روانشناسی عمومی

3

3

3

3

2

3

3

نظري

نظري

نظري

نظري

نظري

نظري

نظری

 

 

 

اقتصاد کلان

ج: دروس اصلي

13

14

15

مدیریت منابع انسانی

تحقیق در عملیات 2

مدیریت مالی 2

3

3

3

نظری

نظری

نظری

 

د : دروس تخصصی

16

17

18

19

20

21

22

23

مدیریت استراتژیک

حسابرسی 1

سازمانهای پولی و مالی بین المللی

بازرگانی بین المللی

زبان تخصصی مدیریت 3و4

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

بازاریابی بین الملل

سیاستهای پولی و مالی

 

3

3

3

3

2

3

2

3

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

 

 

 

 

اقتصاد کلان

 

 

بازرگانی بین المللی

سازمانهای پولی و مالی بین المللی

 

دروس اختیاری ( دانشجو ملزم به گذراندن 7 واحد از بین دروس اختیاری می باشد )

24

25

26

27

 

 

 

روابط صنعتی

تحقیقات بازار یابی

سمینار در مسائل بازار یابی

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

3

2

2

3

 

نظری

نظری

نظری

نظری

 

بازاریابی بین الملل

 

 

 

 

 

 

 
 

جستجو در سایت