کسب رتبه 2 کشوري دانشجوي روان شناسي باليني موسسه آموزش عالي حکمت رضوي

سر کار خانم محبوبه مجدي
کسب رتبه 2 کشوري در آزمون کارشناسي ارشد سال 1390 در رشته روان شناسي باليني را به شما تبريک عرض نموده وموفقيت روزافزون جنابعالي را از خداوند متعال خواستاريم

مديريت موسسه آموزش عالي حکمت رضوي

 
 

جستجو در سایت