قابل توجه دانشجويان متقاضي وام دانشجويي

دانشجوياني که متقاضي وام شهريه تحصيلي در نيمسال دوم سال تحصيل92-91

مي باشند، فرمهاي وام را تکميل وتا تاريخ 10/12/91 به امو مالي موسسه تحويل نمايند.

 
 

جستجو در سایت