اطلاعيه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1391

   ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1391 :

   زمان ثبت نام از روز سه شنبه مورخ 11/7/1391 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 13/7/1391 می باشد .

 

- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌


1- اصل‌ شناسنامه‌ و يك
برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌ .
2- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري.
3- مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنها را با توجه‌ به‌ مقررات‌ وظيفه‌ عمومي‌ مندرج در قسمت سوم صفحه 3 دفترچه راهنماي شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1391 (دفترچه شماره 1) مشخص‌ كند. (براي‌ برادران‌)
4- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.
5-اصل‌ مدرك
‌كارداني‌ (فوق‌ ديپلم‌) و يا گواهي‌ مورد تأييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ وفناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي ‌انقلاب‌ فرهنگي مبني‌ براينكه‌ برحسب‌ ضوابط دوره‌ كارداني‌ را تا 31/6/1391 به‌ پايان‌ رسانيده‌ است.

 
 

جستجو در سایت