برگزاري جلسه کارگاه آموزشي ماليات بر ارزش افزوده در مورخه 20/2/91

 جلسه کارگاه آموزشي ماليات بر ارزش افزوده با مشارکت دانشگاه علوم اقتصادي تهران روزچهارشنبه مورخ 20/2/91 ساعت 20-30/17  با حضور دانشجويان در محل موسسه برگزار گرديد وبه شرکت کنندگان متعاقبا گواهينامه رسمي مرکز آموزشهاي تخصصي وضمن خدمت دانشگاه علوم اقتصادي با شماره مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري اهدا خواهد شد.

 
 

جستجو در سایت