اطلاعيه مهم

امتحان پايان نيمسال دوم 91-90 درس مباني مديريت اسلامي والگوهاي آن جناب آقاي دکتر کوهستاني از روز چهارشنبه مورخ 31/3/91 ساعت 10-8 به روز سه شنبه 9/3/91 ساعت 10-8 تغيير يافت.

 
 

جستجو در سایت