اطلاعيه مهم

امتحان پايان نيمسال دوم 91--90 درس زبان تخصصي4و3  جناب آقاي دکتر کوهستاني از روز يکشنبه مورخ 4/4/91 ساعت 10-8 به روز پنج شنبه مورخ 11/3/91 ساعت 10-8 تغيير يافت.

 
 

جستجو در سایت