اطلاعيه کارت ورود به جلسه امتحان

دانشجويان محترم جهت تائيد کارت ورود به جلسه امتحان پايان نيمسال دوم 91-90 از روز شنبه مورخ 6/3/91 الي چهارشنبه 17/3/91 درساعت اداري به امور آموزشي موسسه مراجعه فرمائيد.

 
 

جستجو در سایت