گروه حسابداری موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
 
 
 
 
 

رشته حسابداري:


تغییرات سریع جامعه امروزی حسابداری یا زبان تجارت را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در موسسات مختلف مورد استفاده می باشد. بسیار پیچیده کرده است کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق تر بر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفاء می کند.
در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.
در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.
بر این اساس برنامه آموزشی دوره کارشناسی حسابداری در کمیته برنامه ریزی علم اداره و مدیریت گروه علوم انسانی ستاد انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین یافته است مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس این دوره به شرح زیر به تصویب رسیده است.

توانايي هاي لازم: 

رشته حسابداري از جمله رشته هايي است که از داوطلبان سه گروه آزمايشي رياضي و فيزيک، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي پذيرد و در آزمون هر سه گروه نيز درس رياضي به عنوان مهمترين درس اين رشته مطرح است. در واقع داشتن شم رياضي در رشته حسابداري از اهميت بسياري برخوردار است. همچنين يک حسابدار بايد بتواند بخوبي گزارش کارهاي خود را ارائه دهد. بنابراين بايد در ادبيات فارسي مسلط بوده و نگارش خوبي داشته باشد. دانشجوي اين رشته بايد تحمل ساعتها کار در پشت يک ميز و صندلي و سروکار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنين بايد دقيق و منظم باشد تا در جمع بندي اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته حسابداری توانائی لازم در احراز مشاغل و ایفای نقشهای زیر را دارند.
1- انجام کلیه امور حسابداری در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی
2- تصدی کلیه امور حسابداری در موسسات دولتی و شهرداریها
3- اشتغال به حرفه حسابرسی در موسسات حسابرسی.
4- طرح و اجرای سیستمهای مالی در موسسات بازرگانی و صنعتی
5- فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجربه کافی میتواند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابداری و حسابرسی انجام وظیفه نمایند.

ضرورت و توانایی

ضروت و اهمیت دوره کارشناسی حسابداری با توجه به نکات زیر بخوبی آشکار میگردد:
1- آشفتگی و نابسامانی دروضع مالی بسیاری از موسسات بازرگانی تولیدی، دولتی و شهرداریها و بخصوص صنایع ملی شده و عدم امکان ارائه گزارشهای مالی صحیح و به موقع در این موسسات که ناشی از کمبود حسابداران متخصص می باشد.
2- عدم توانائی موسسات حسابرسی بخصوص موسسات حسابرسی وابسته به دولت در رسیدگی به گزارشهای مالی واحدهای اقتصادی به علت کمبود حسابداران تحصیل کرده در حرفه حسابرسی که در سالهای اخیر موجب وقفه یا تأخیر در امر رسیدگی گردیده است.
3- نارسائی در امر آموزش حسابداری در دانشگاهها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و رشته های خدمات در وزارت آموزش و پرورش به علت کمبود استادان ودبیران تحصیل کرده و کارآزموده.
4- برنامه ریزی و کنترل عملیات بازرگانی، تولیدی و دولتی عموماً با کمک حسابداران و کارشناسان مالی تحصیل کرده امکان پذیر میباشد و در بسیاری از موارد کمبود اینگونه افراد انجام کار برنامه ریزی و کنترل عملیات را به عهده تاخیر انداخته است.
تردیدی نیست که تربیت کارشناسان حسابداری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کوتاه مدت و بلند مدت میتواند بسیاری از کمبودها و نارسائی های فوق را جبران نماید

طول دوره تحصیل

گذراندن کلیه دروس کارشناسی حسابداري در 7 نيمسال برنامه ریزی شده است و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است. دروس آن به صورت واحدی ارائه میشود و دانشجویان اين دوره پس از اتمام دروس دوره عمومی و دروس پایه و اصلی از موفقیت در این دروس وارد یکی از شاخص و یا گرایش میگردد و پس از گذراندن دروس فارغ التحصیلی دوره کارشناسی شناخته میشود.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی حسابداري 134 واحد بشرح زیر است.

1-3-دروس عمومی 21 واحد
2-3-دروس پایه 49  واحد
3-3- دروس اختصاصي و اصلي 64  واحد

 چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

کارشناسي پيوسته:

برنامه آموزشی دوره کارشناسی حسابداری

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکمت رضوی

 

الف : دروس عمومی

تعداد واحد

نظری و عملی

پیش نیاز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

معارف اسلامی (1)

معارف اسلامی (2)

اخلاق و تربیت اسلامی

انقلاب اسلامی

تاریخ اسلام

متون اسلامی

فارسی عمومی

زبان خارجی عمومی

تربیت بدنی (1)

تربیت بدنی (2)

جمعیت و تنظیم خانواده

 

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

عملی

عملی

نظری

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

ب : دروس پایه

تعداد واحد

نظری و عملی

پیش نیاز

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

روانشناسی عمومی

مبانی جامعه شناسی

اصول علم اقتصاد 1

اصول علم اقتصاد 2

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت

پژوهش عملیاتی 1

پژوهش عملیاتی 2

پول ارز و بانکداری

مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها

حقوق بازرگانی

مدیریت تولید

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

روشهای تحقیق و ماخذ شناسی

ریاضیات پایه

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری و عملی

نظری و عملی

 

 

 

14

15و20

28

28

17و18

19

15

15

 

18

 

سال دوم

28

 

ج : دروس اصلی و تخصصی

تعداد واحد

نظری و عملی

پیش نیاز

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

اصول حسابداری1

اصول حسابداری2

اصول حسابداری3

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 2

حسابداری پیشرفته 1

حسابداری پیشرفته 2

حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی 3

حسابرسی 1

حسابرسی2

حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابداری مالیاتی

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

مدیریت مالی 1

مدیریت  مالی 2

مباحث جاری در حسابداری

زبان خارجه 3

زبان خارجه 4

بررسی موارد خاص در حسابرسی

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

4

2

3

3

3

2

2

2

2

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

 

29

30

31

32

33

34

31

36

37

31

39

29و43

30و 23

22

31و36

44

 

8

47

40


کارشناسي ناپيوسته:

طول دوره تحصیل

گذراندن کلیه دروس کارشناسی ناپيوسته حسابداري در 4 نيمسال برنامه ریزی شده است و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است. دروس آن به صورت واحدی ارائه میشود و دانشجویان اين دوره پس از اتمام دروس دوره عمومی و دروس پایه و اصلی از موفقیت در این دروس وارد یکی از شاخص و یا گرایش میگردد و پس از گذراندن دروس فارغ التحصیلی دوره کارشناسی شناخته میشود.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ناپيوسته حسابداري 70 واحد بشرح زیر است:
1-3-دروس عمومی
9 واحد
2-3-دروس پایه واصلی 32 واحد
3-3- دروس اختصاص 29 واحد

 چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه آموزشي دوره كارشناسی ناپیوسته حسابداري

                    موسسه آموزش عالي غیردولتی- غیر انتفاعی حكمت رضوي

 

 الف : دروس عمومي

تعداد

واحد

نظري و عملي

پيشنياز

 1

2

3

4

5

معارف اسلامي (2)

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

تاریخ اسلام

متون اسلامی

تربيت بدني (2)

 

2

2

2

2

1

 

نظري

نظري

نظري

نظري

عملي

 

 

 

ب: دروس پايه

6

7

8

برنامه ریزی و توسعه

آمار و احتمالات

ریاضی کاربردی

 

3

3

3

 

 

نظري

نظري

نظري

 

 

 

 

ج: دروس اصلي

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

پژوهش عملیاتی (1)

پژوهش عملیاتی (2)

مدیریت تولید

مدیریت مالی (2)

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

مالیه عمومی

پول و ارز و بانکداری

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری

امور مالی بین المللی

 

2

2

3

3

2

2

2

2

3

2

 

نظري و عملی

نظري و عملی

نظري و عملی

نظري

نظري و عملی

نظري و عملی

نظري

نظري

نظري و عملی

نظري‌

 

8

9

 

 

 

12

د : دروس تخصصی

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

حسابداری میانه

حسابداری پیشرفته (1)

حسابداری پیشرفته (2)

مباحث جاری در حسابداری

حسابداری صنعتی (3)

حسابداری دولتی (2)

حسابرسی (2)

پروژه مالی(2)

زبان تخصصی (2)

کارآموزی

 

4

3

3

2

3

3

3

3

2

3

 

 

نظری

نظری و عملی

نظری و عملی

نظری

نظری و عملی

نظری و عملی

نظری و عملی

عملی

نظری و عملی

عملی

 

19

20

21

19

 

19

21

 
 

 

 
 

جستجو در سایت