فراخوان ثبت نام اردوهای فرهنگی تفریحی یکروزه آغاز شد.‎‎
ویژه دانشجویان دختر
دوره اول: پنجشنبه 96/2/7 به مقصد نیشابور(حرکت ساعت 7 صبح از درب موسسه می باشد)

ویژه دانشجویان پسر
دوره اول: 96/2/14به مقصد ارتوکند ( حرکت ساعت 7 صبح از درب موسسه می باشد)
مهلت ثبت نام
29/1/96 الی 5/2/96
 
هزینه اردو
‎ ‎مبلغ 15000 تومان (که شامل: صبحانه ، ناهار ، میان وعده )
نحوه ثبت نام
مراجعه به امور فرهنگی و دانجشویی موسسه و تکمیل فرم ثبت نام
توجه
ثبت نام دانشجویان پس از پرداخت هزینه اردو قطعی خواهد گردید.
با توجه به محدودیت ثبت نام ، اولویت با دانشجویانی است که زودتر اقدام نموده اند.

 
 

جستجو در سایت