اسامی برندگان مسابقه مرحله اول و دوم فکر آورد قرآنی

   مرحله اول: خانم نرگس ایمانی- خانم سمیه جوادیان نیک و آقای میلاد مومن نژاد 

   مرحله دوم: خانم شکوفه فرامرزی - خانم صدیقه حسینی و آقای محمدرضا مصطفی زاده

      دانشجویان محترم جهت دریافت هدیه خود به امور فرهنگی موسسه مراجعه نمایند.

 
 

جستجو در سایت