گروه مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
 
 
 
 
 

مديريت صنعتي

هدف از اين رشته عبارت است از : آموزش نيروي انساني متخصص ، مورد نياز کارخانه ها ، موسسه ها و شرکتهاي دولتي و خصوصي و نيز آشنايي دانشجويان با تئوريهاي نوين مديريت صنعتي نقش و توانايي : فارغ التحصيلان اين گرايش مي توانند در قسمتهاي مديريت توليد ، اداره حفاظت فني ، و قسمت کنترل کيفيت کالا مشغول بکار شوند . ضمنا توانايي فعاليت در امور مربوط به مديريت و کنترل پروژه را دارا مي باشند . شرکت کنندگان در اين دوره ، علاوه بر آشنايي با مسائل نظري دانش مديريت صنعتي ، با زمينه هاي نوين مديريت صنعتي و جايگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد .

طول دوره تحصیل

گذراندن کلیه دروس کارشناسی مديريت صنعتي در 7 نيمسال برنامه ریزی شده است و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است. دروس آن به صورت واحدی ارائه میشود و دانشجویان اين دوره پس از اتمام دروس دوره عمومی و دروس پایه و اصلی از موفقیت در این دروس وارد یکی از شاخص و یا گرایش میگردد و پس از گذراندن دروس فارغ التحصیلی دوره کارشناسی شناخته میشود.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی مديريت صنعتي 135 واحد بشرح زیر است:
1-3-دروس عمومی 21 واحد
2-3-دروس پایه واصلی
65 واحد
3-3- دروس اختصاصي 38 واحد
4-3-  دروس انتخابی 11 واحد

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه آموزشی دوره کارشناسی مدیریت - گرایش صنعتی

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکمت رضوی

87- 86

الف : دروس عمومی

تعداد واحد

نظری و عملی

پیش نیاز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

معارف اسلامی (1)

معارف اسلامی (2)

اخلاق و تربیت اسلامی

انقلاب اسلامی

تاریخ اسلام

متون اسلامی

فارسی عمومی

زبان خارجی عمومی

تربیت بدنی (1)

تربیت بدنی (2)

جمعیت و تنظیم خانواده

 

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

عملی

عملی

نظری

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ب : دروس پایه و اصلی

تعداد واحد

نظری و عملی

پیش نیاز

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 2

روانشناسی صنعتی

ریاضیات پایه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

روش تحقیق

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

حقوق اساسی

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

 

-

 

12

 

 

14

 

 

-

 

17

17

 

-

20

20

 

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

تحقیق در عملیات (1)

تحقیق در عملیات (2)

مدیریت مالی

حسابداری صنعتی (1)

مدریت تولید

بازاریابی و مدیریت بازار

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

23

25و16

26

18

28

15و13

15

28

25و13

 

 

 

 

ج : دروس تخصصی

تعداد واحد

نظری و عملی

پیش نیاز

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

حسابداری صنعتی (2)

حسابداری صنعتی (3)

کنترل کیفیت آماری

سیستمهای خرید انبارداری و توزیع

تحقیق در عملیات (3)

زبان تخصصی (1)

زبان تخصصی (2)

زبان تخصصی (3)

زبان تخصصی (4)

کنترل پروژه

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

کارسنجی و روش سنجی

مدیریت کارخانه

حفاظت صنعتی

بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی

پروژه

3

3

3

3

3

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

2

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

عملي

 

31

34

21

32 یا همزمان

29

8

39

     40

41

29 و 32

29 و 32

29 و 32

29 و 32

32 یا همزمان

 

13 و 31

د : دروس اختیاری

تعداد واحد

نظری و عملی

پیش نیاز

50

51

52

53

54

 

روابط صنعتی

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

بازاریابی بین المللی

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها

 

3

3

3

3

2

 

نظری

نظری

نظری

نظری

نظری

 

26

25

51

33

21 و 29

 

عمومی :21         پایه :38               اصلی : 27               تخصصی : 38            اختیاری: 11      جمع واحد :135

 

کارشناسي ناپيوسته مديريت صنعتي:

طول دوره تحصیل

گذراندن کلیه دروس کارشناسی ناپيوسته مديريت صنعتي در 4 نيمسال برنامه ریزی شده است و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است. دروس آن به صورت واحدی ارائه میشود و دانشجویان اين دوره پس از اتمام دروس دوره عمومی و دروس پایه و اصلی از موفقیت در این دروس وارد یکی از شاخص و یا گرایش میگردد و پس از گذراندن دروس فارغ التحصیلی دوره کارشناسی شناخته میشود.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ناپيوسته مديريت صنعتي 75 واحد است 


 

 

 

 

 
 

جستجو در سایت